Reklama
Reklama

Regulamin

Regulamin Serwisu COSMOPOLITAN.PL

(zwany dalej „Regulaminem”)

§ 1

Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy polskiego prawa.

 2. Przedmiotem regulacji są warunki funkcjonowania Serwisu Internetowego COSMOPOLITAN.PL, znajdującego się pod adresem internetowym http://www.cosmopolitan.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu COSMO.PL, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu niezwłocznie po wyświetleniu witryny internetowej zawierającej Serwis, przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu i zobowiązuje Użytkownika do ich przestrzegania.

 4. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji i jest nieodpłatne.

§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Uodo - ustawa dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. nr 229, poz. 1497 z późn. zm.);

 2. Uśude - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

 3. Administrator to podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu. Administratorem jest Marquard Publishing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Aleje Jerozolimskie 142A (02-305 Warszawa), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000022276, kapitał zakładowy: 305 550,00 zł, NIP: 527-17-38-737;

 4. Administrator danych osobowych to zgodnie z art. 7 pkt. 4 uodo organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, o których mowa w art. 3 uodo, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Marquard Publishing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Aleje Jerozolimskie 142A (02-305 Warszawa), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000022276, kapitał zakładowy: 305 550,00 zł, NIP: 527-17-38-737;

 5. Użytkownik to osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z określonych przez Administratora zasobów Serwisu o tematyce motoryzacyjnej udostępnionych dla niej bez przeprowadzenia procesu rejestracji w Serwisie. Osobą posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest osoba małoletnia, która ukończyła lat trzynaście, oraz osoba ubezwłasnowolniona częściowo.

 6. Serwis to portal internetowy, który znajduje się pod następującym adresem internetowym: http://www.cosmopolitan.pl. Serwis jest platformą internetową, stanowiącą zestawienie różnego rodzaju usług internetowych, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z określonych przez Administratora zasobów Serwisu dla nich dostępnych, głównie o tematyce lifestylowej, dodawanie własnych komentarzy pod wybranymi treściami publikowanych przez redakcję i innych Użytkowników, a także świadczący na rzecz Użytkowników inne usługi drogą elektroniczną.

 7. Regulamin to niniejszy dokument regulujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora. Regulamin to również jego Załączniki, które stanowią integralną część dokumentu. Regulamin jest dostępny w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej pod adresem www.cosmopolitan.pl. Przedmiotowy Regulamin świadczenia usługi dostępu do Serwisu stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

§ 3

Przedmiot usługi dostępu do Serwisu

 1. Usługa świadczona na podstawie niniejszego Regulaminu obejmujekorzystanie przez Użytkowników z określonych przez Administratora treści Serwisu dotyczących tematyki lifestylowej dostępnych bez przeprowadzenia procesu rejestracji, a także dodawania własnych komentarzy pod wybranymi materiałami publikowanych przez redakcję i innych Użytkowników.

 2. Użytkownik może korzystać z innych niż określone w Regulaminie usług elektronicznych - udostępnianych przez Administratora w Serwisie – jak również brać udział w zabawach i konkursach organizowanych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. Korzystanie z usług i udział w zabawach i konkursach, o których mowa w poprzednim zdaniu odbywa się w oparciu o uregulowania szczególne, w szczególności w oparciu o odpowiednie regulaminy, cenniki, ogólne warunki umów, przyrzeczenia publiczne itp.

 3. W przypadkach, w których stosuje się uregulowania szczególne, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się tylko tych postanowień Regulaminu, których nie da się pogodzić z uregulowaniami szczególnymi.

§ 4

Zasady korzystania z Serwisu COSMOPOLITAN.PL

 1. Właścicielem Serwisu jest Administrator.

 2. Przedmiotem działalności Serwisu jest udostępnianie Użytkownikom zasobów Serwisu o tematyce lifestylowej.

 3. Użytkownik, który chce korzystać z Serwisu musi posiadać dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (przeglądarka), akceptującym pliki cookie.

 4. Nazwa Serwisu COSMOPOLITAN.PL, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz baza danych podlegają ochronie prawnej. W tym zakresie Serwis jest produktem stanowiącym własność intelektualną Administratora lub do którego Administratorowi przysługują autorskie prawa majątkowe udzielone na zasadzie licencji przez podmioty trzecie.

 5. Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość celem skorzystania z Serwisu ponosi Użytkownik, zgodnie z treścią umowy zawartej przez niego z podmiotem udostępniającym taki środek komunikowania się.

§ 5

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu uodo jest Marquard Publishing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Aleje Jerozolimskie 142A (02-305 Warszawa), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000022276, kapitał zakładowy: 305 550,00 zł, NIP: 527-17-38-737 (Administrator danych).

 2. W momencie wyświetlenia witryny Serwisu zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną i Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 uodo. Administrator danych może również przetwarzać dane eksploatacyjne wskazane w art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zakresie tam określonym.

 3. Administrator danych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. nr 229, poz. 1497 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 4. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania, przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 5. Po uzyskaniu zgody Użytkownika (wyrażonej poprzez akceptację monitu o konieczności uzyskania takiej zgody) będą zbierane przez Administratora dane w postaci plików cookies, które będą służyć do celów polepszenia Usług świadczonych przez Usługodawcę oraz do reklamy. Użytkownik poprzez wyświetlenie witryny Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie wymaganych przez Administratora danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora.

 6. Oprócz danych o Użytkowniku zebranych podczas rejestracji będą zbierane, za osobną zgodą (wyrażoną poprzez akceptację monitu o konieczności uzyskania takiej zgody), dane w postaci plików cookies, które będą służyć do celów reklamy oraz polepszenia Usług świadczonych przez Usługodawcę. Użytkownik poprzez wyświetlenie witryny Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie wymaganych przez Administratora danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora.

 7. Dodatkowo będą zbieranie informacje o dacie dodania komentarza przez Użytkownika oraz adres IP komputera, z którego został nadany komentarz lub przesłany materiał,na co Użytkownik wyraża zgodę.

§ 6

Warunki korzystania z Serwisu COSMOPOLITAN.PL

 1. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku podejrzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do podjęcia stosownych czynności, w tym do usunięcia skutków takich działań. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. W takiej sytuacji Administrator jest uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

 2. Poprzez wejście do Serwisu lub poprzez akceptację formularza rejestracyjnego, Użytkownik zobowiązuje się do:

  1. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych do znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz praw z patentów do wynalazków Administratora i innych podmiotów,

  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez legitymowania się przesłanką przetwarzania danych,

  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu,

  4. niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych podmiotów,

  5. przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz przyjętych w społeczeństwie norm moralnych.

 3. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.), Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnie, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie. Użytkownik tym samym zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.

 4. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego przeznaczeniem. Niedopuszczalne jest w szczególności umieszczanie treści o charakterze pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację z uwagi na rasę, kulturę, pochodzenie etniczne lub filozoficzne, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej.

 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Administrator zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

§ 7

Odpowiedzialność

 1. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych osób.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowaniem treści Użytkowników. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik, który opublikował ww. treści.§ 8

Reklamacje

 1. Użytkownik może składać do Administratora reklamacjena funkcjonowanie Serwisu.

 2. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wykonywania usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisu niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 3. Użytkownik może złożyć reklamację w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Administratora wynikających z Regulaminu:

  1. pisemnie na adres korespondencyjny Administratora w Warszawie, kod: 02-305,  Aleje Jerozolimskie 142A,

  2. telefonicznie na numer wskazany na stronie internetowej www.cosmopolitan.pl,

  3. faxem na numer wskazany na stronie internetowej www.cosmopolitan.pl,

  4. drogą elektroniczną na adres e-mail: cosmo@cosmo.pl lub inny adres e-mail wskazany na stronie internetowej www.cosmopolitan.pl,

  5. ustnie do protokołu w siedzibie Administratora w Warszawie, kod: 02-305, Aleje Jerozolimskie 142A.

 4. Za dzień wniesienia reklamacji:

  1. pisemnej - przyjmuje się datę wpływu zgłoszenia reklamacyjnego na adres korespondencyjny Administratora,

  2. telefonicznej - przyjmuje się dzień przyjęcia zgłoszenia telefonicznego przez pracownika Administratora,

  3. faxem - przyjmuje się datę wpływu zgłoszenia reklamacyjnego na numer faksu,

  4. drogą elektroniczną - przyjmuje się datę wskazaną w potwierdzeniu przyjęcia wiadomości elektronicznej,

  5. ustnie do protokołu - przyjmuje się datę sporządzenia protokołu.

 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno określać dane Użytkownika oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.

 6. Administrator będzie rozpatrywał zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia wniesienia reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi we wskazanym wyżej terminie, reklamacje uznaje się za uwzględnioną zgodnie z żądaniem Użytkownika.

 7. Jeżeli reklamacja wniesiona przez Użytkownika nie zostanie uwzględniona w całości lub w części, Użytkownik może w dowolnym czasie skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym. Użytkownik ma prawo wystąpić na drogę postępowania sądowego przed wyczerpaniem drogi postępowania reklamacyjnego.

 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Administrator uczyni zadość uznanym roszczeniom Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

§ 9

Wymagania techniczne

 1. Administrator będzie świadczył Serwis za pomocą środków technicznych, jakie uzna za optymalne dla prawidłowego wykonywania swoich zobowiązań.

 2. Administrator podejmie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji pomiędzy serwerem Administratora a urządzeniem końcowym Użytkownika.

 3. Do korzystania z Serwisu Użytkownik musi dysponować komputerem z dostępem do sieci Internet.

 4. Minimalne parametry techniczne komputera Użytkownika są następujące:

   

  • Internet Explorer 9.0 lub nowsza,
  • Firefox 4.0 lub nowsza,
  • Opera 10.5 lub nowsza,
  • Chrome 15.0 lub nowsza,
  • Safari 5.0 lub nowsza,
  • włączona obsługa cookie,
  • zainstalowany plugin Flash 10.0 lub nowszy,
  • włączona obsługa JavaScript.
   
 1. Minimalne parametry dostępu do sieci Internet są następujące prędkość pobierania 512 kB/s prędkość wysyłania 256 kB/s .

§ 10

Zmiana Regulaminu

 1. Administrator powiadomi Użytkownika o każdej planowanej zmianie w Regulaminie, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed wejściem tych zmian w życie. O wszelkich zmianach Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez niezwłoczne opublikowanie nowej wersji Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją daty ostatniej wersji.

 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora.

 3. Administrator może w każdej chwili wydać nowy Regulamin świadczenia usług albo dokonać zmiany treści regulaminu lub regulaminów konkretnych usług, w przypadku:

  1. dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usługi albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,

  2. zmiany warunków technicznych świadczenia usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,

  3. wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,

  4. siły wyższej,

  5. zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Administratora, w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne, z tym jednak zastrzeżeniem, że zmian nazwy Administratora nie stanowi zmiany Regulaminu.

  6. zmiany podmiotu świadczącego inną usługę.

§ 11

Przepisy końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.cosmo.pl/regulamin.

 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy również za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: cosmo@cosmo.pl

 3. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

Reklama
Reklama

Najpopularniejsze

Najnowsze