Regulamin Konkursu „Cosmo – Mocne Strony Kobiety”

 

 1. Postanowienia ogólne.

  1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Cosmo – Mocne Strony Kobiety” (Konkurs). Konkurs nie łączy się z innymi promocjami lub konkursami prowadzonymi przez Organizatora.

  2. Organizatorem Konkursu jest „Hearst Marquard Publishing” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000022276, kapitał zakładowy: 305 550 zł, NIP: 527-17-38-737, wydawca polskiej edycji miesięcznika Cosmopolitan (Organizator).

  3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  4. Słowa i wyrażenia wskazane w Regulaminie oznaczają:

   1. Magazyn – czasopismo Cosmopolitan, którego wydawcą jest Organizator,

   2. Portal Internetowy – portal internetowy zamieszczony na stronie internetowej www.cosmopolitan.pl/msk , którego właścicielem jest Organizator.

   3. Uczestnik – osoba fizyczna, kobieta, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, biorąca udział w Konkursie poprzez wykonanie czynności określonych w Regulaminie, w szczególności dokonująca Zgłoszenia do Konkursu.

  5. Uczestnik może zgłosić do Konkursu samą siebie albo inną kobietę.

  6. W przypadku, w którym Uczestnik zgłosi do Konkursu inną osobę, osoba ta bierze udział w Konkursie z chwilą, w której potwierdzi swój udział w Konkursie i wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w części F Regulaminu (Potwierdzenie Udziału). Organizator niezwłocznie po zakończeniu terminu na dokonywanie zgłoszeń skontaktuje się z osobą zgłoszoną do Konkursu w celu Potwierdzenia Udziału w Konkursie. W przypadku, w którym osoba zgłoszona do Konkursu nie Potwierdzi Udziału w Konkursie albo Organizator nie będzie mógł skontaktować się ze zgłoszoną osobą na podane w Zgłoszeniu dane kontaktowe, Organizator usunie przesłane Zgłoszenie, w szczególności wszelkie dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu zostaną usunięte i nie będą przetwarzane w inny sposób, a osoba ta zostanie wyłączona z udziału w Konkursie.

  7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani Partnera, osoby będące stronami umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub Partnera dotyczących świadczenia na rzecz Organizatora lub Partnera jakichkolwiek usług lub wykonywania na rzecz Organizatora lub Partnera jakiegokolwiek dzieła, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

  8. Partnerem Konkursu jest Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, 00-182 Warszawa, ul. Dubois 9, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000162234, NIP : 525-15-56-861, kapitał zakładowy: 4.874.000,00 zł.

  9. Partner jest przyrzekającym nagrodę dla Laureatki Konkursu.

 2. Czas trwania.

  1. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 12 sierpnia 2016 r. do dnia 11 stycznia 2017 r. i składać się będzie z III etapów:

   1. Etap I w terminie 12.08 – 30.09.2016 r.

   2. Etap II w terminie 3.10-4.11.2016 r.

   3. Etap III w terminie 8.11.2016 – 11.01.2017 r.

   4. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 9 lutego 2017 r.

  1. Konkurs zostanie ogłoszony w numerze 09/16 Magazynu. W dniu 12 sierpniu 2016 r. zostanie uruchomiony Portal Internetowy.

  2. Przebieg Konkursu:

   1. zgłoszenia do Konkursu mogą być składane (on-line) za pośrednictwem formularza rejestracyjnego zamieszczonego na Portalu Internetowych, w okresie od dnia 12 sierpnia 2016 r. do dnia 30 września 2016 r. (Zgłoszenie).

   2. Zgłoszenie do Konkursu polega na uzupełnieniu i wysłaniu za pośrednictwem formularza rejestracyjnego zamieszczonego na Portalu Internetowym Zgłoszenia wraz ze zdjęciem Kandydatki.

   3. w celu dokonania Zgłoszenia należy prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na Portalu Internetowym, wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

   4. w dniu 03 października 2016 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej, podczas którego, w oparciu o dokonane Zgłoszenia zostanie wyłonione maksymalnie 30 (słownie: trzydzieści) Półfinalistek, których kandydatury zostały najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową, z zastosowaniem kryteriów oceny wskazanych w poniżej w Regulaminie.

   5. w terminie do dnia 7 października 2016 r. Organizator skontaktuje się mejlowo i telefonicznie wszystkimi Półfinalistkami, w celu potwierdzenia ich udziału kolejnych etapach Konkursu. Brak potwierdzenia oznacza rezygnację z udziału w Konkursie.

   6. Półfinalistki, które potwierdzą udział w kolejnym etapie Konkursu zostaną zaproszone na półfinały, które odbędą się 3-4 listopada 2016 r. (czwartek i piątek ). Nieobecność Półfinalistki powoduje wykluczenie z Konkursu, niezależnie od przyczyny nieobecności.

   7. we wskazanym wyżej okresie Organizator zapewni Półfinalistkom nocleg (obejmujący 1 dobę hotelową) oraz wyżywienie (składające się z dwóch posiłków każdego dnia). Organizator nie ponosi kosztów dojazdu i powrotu Półfinalistek do Warszawy.

   8. w trakcie II etapu Komisja Konkursowa przeprowadzi rozmowy z Półfinalistkami, w oparciu o które, zgodnie z kryteriami określonymi Regulaminie poniżej, wyłoni nie więcej niż 10 (słownie: dziesięć) Finalistek.

   9. w trakcie II etapu Konkursu realizowany będzie materiał typu reportaż, obejmujący nagrywanie materiału video oraz wykonywanie zdjęć, na których uwidoczniony będzie wizerunek Półfinalistek.

   10. sylwetki wszystkich Finalistek zostaną przedstawione w Magazynie oraz na Portalu Internetowym, przy czym na Portalu Internetowym zostaną również opublikowane wywiady przeprowadzone z Finalistkami w trakcie II etapu Konkursu.

   11. w okresie od 8 listopada 2016 r. do 30 listopada 2016 r. za pośrednictwem Portalu Internetowego możliwe będzie oddanie głosu na każdą z Finalistek (Głosowanie).

   12. w trakcie III etapu Finalistki (maksymalnie 10 osób) zostaną zaproszone na Finał do Warszawy, gdzie będą prezentowały przed komisją Konkursową swoje historie. Organizator zapewni Finalistkom nocleg (obejmujący 1 dobę hotelową) oraz wyżywienie (składające się z dwóch posiłków każdego dnia). Organizator nie ponosi kosztów dojazdu i powrotu Finalistek do Warszawy.

   13. Komisja Konkursowa podejmie subiektywną decyzję, z uwzględnieniem poniżej wskazanych kryteriów, i wybierze jedną osobę jako Laureatkę Konkursu.

   14. Nagroda Publiczności zostanie przyznana Finalistce, która zdobyła największą liczbę głosów w Głosowaniu na Portalu Internetowym.

   15. 11 stycznia 2017 r. odbędzie się uroczysta ceremonia ogłoszenia wyników Konkursu i wręczenia nagród. O miejscu i czasie wręczenia nagród Finalistki zostaną poinformowane z 14-d niowym wyprzedzeniem.

   16. wyniki Konkursu zostaną opublikowane w 03/17 numerze Magazynu oraz na Portalu Internetowym od 9 lutego 2017 roku.

  3. Komisja Konkursowa dokona wyboru Półfinalistek w oparciu o następujące kryteria:

  1. rodzaj i skala osiągnięć życiowych (w tym w szczególności zawodowych, sportowych, społecznych),

  2. konsekwencja w działaniu i realizacji obranych celów,

  3. pomoc innym osobom w osiąganiu zamierzonych celów,

  4. cechy osobowości powodujące, że dana osoba stała się wzorem do naśladowania dla innych kobiet.

  5. Nadesłana przez Uczestnika Zgłoszenie poza informacjami wskazanymi w lit. D pkt. 3 poniżej, powinno spełnić następujące kryteria:

   1. powinno zawierać opis osiągnięć Kandytaki;

   2. powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,

   3. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem,

   4. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów i produktów,

   5. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych,

   6. powinno zostać utrwalona w formacie: pdf, jpg, ppt (max wielkość 2 MB).

 3. Komisja Konkursowa

  Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny Zgłoszeń oraz wyłonienia Półfinalistek i Laureatki Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową (w Regulaminie jako Komisja lub Komisja Konkursowa) w składzie 7 osób:

  • Hanna Wolska, redaktor naczelna Cosmopolitan

  • Barbara Kurdej-Szatan, aktorka teatralna i telewizyjna

  • Tamara Gonzalez Perea (Macademian Girl), blogerka modowa

  • Piotr Mosak psycholog, psychoterapeuta

  • Monika Finotello, redaktor prowadząca Cosmopolitan

  • Małgorzata Wyczółkowska, zastępca red. nacz. Cosmopolitan

  • Magda Borucińska, zastępca red. nacz. Cosmopolitan

 4. Zasady uczestnictwa w Konkursie

  1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie Zgłoszenia, przy czym można zgłosić swoją kandydaturę lub kandydaturę innej osoby.

  2. Wraz ze Zgłoszeniem Uczestnik powinien przesłać Organizatorowi następujące informacje (w przypadku zgłaszania innej osoby należy podac dane swoje i osoby zgłaszanej):

   1. imię i nazwisko,

   2. wiek,

   3. miejsce zamieszkania;

   4. adres mailowy i numer telefonu;

   5. oświadczenie o którym mowa w pkt 4 poniżej.

  3. Uczestnik Konkursu może wysłać tylko jedno Zgłoszenie.

  4. Warunkiem wzięcia udziału z Konkursie jest złożeniem Organizatorowi poniższych oświadczeń. Złożenie tych oświadczeń jest dobrowolne, ale jest koniecznym warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.

   Akceptuję Regulamin Konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o. w celu organizacji Konkursu.
   Wyrażam zgodę Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o. na rozpowszechnianie mojego wizerunku w związku z udziałem w Konkursie. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie wizerunku w serwisach internetowych oraz w publikacjach w magazynie COSMOPOLITAN.
   Wyrażam zgodę na publikację moich danych w zakresie imię i nazwisko, wiek, wizerunek, adres e-mail na stronie internetowej Organizatora i na stronie Konkursu na Facebook oraz w publikacjach w magazynie COSMOPOLITAN.

  5. Organizator zastrzega, iż nie zwraca nadesłanych przez Uczestników Zgłoszeń i przysługuje mu prawo ich zniszczenia.

  6. Przesłanie Zgłoszenia przez Uczestnika jest równoznaczne i następuje jednocześnie ze złożeniem Organizatorowi przez Uczestnika następujących oświadczeń i gwarancji:

   1. Uczestnik jest pełnoletni i ma pełną zdolność do czynności prawnych,

   2. Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości,

   3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora w zakresie określonym w Regulaminie, w szczególności dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz wydania nagród;

   4. w przypadku, gdy Uczestnik zgłasza do Konkursu inną osobę, Uczestnik oświadcza, że osoba, której dane i wizerunek Uczestnik wykorzystał w Zgłoszeniu, wyraziła zgodę na ich wykorzystanie przez Organizatora w zakresie wskazanym w Regulaminie, w szczególności w celu skontaktowania się ze zgłoszoną osobą przez Organizatora, celem Potwierdzenia Uczestnictwa.

   5. Zgłoszenie (jak również załączone do niego zdjęcie) jest wynikiem osobistej twórczości Uczestnika oraz nie narusza praw osób trzecich, w tym,w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych, a żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi w wypadku korzystania ze Zgłoszenia (jak również z załączonego do niego zdjęcia) podczas i w celach związanych z Konkursem,

   6. całość praw autorskich do nadesłanego Zgłoszenia (o ile Zgłoszenie nosi cechy utworu) przysługuje wyłącznie Uczestnikowi, a żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi w wypadku korzystania z tej pracy podczas i w celach związanych z Konkursem,

   7. Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie oraz co do terytorium korzystania z nadesłanego przez Uczestnika Zgłoszenia (w tym również z przesłanego wizerunku), na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym do jego utrwalania każdą możliwą techniką drukarską lub elektroniczną, a także upoważnia Organizatora do jego publikacji na Portalu Internetowym oraz w Magazynie, a także do wykorzystania nadesłanego Zgłoszenia na następujących polach eksploatacji:

    1. utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie,

    2. wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy, obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikroskopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób,

    3. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie,

    4. wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora, obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń, utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity, nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku lub obrazu, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej,

   8. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie przez Organizatora z nadesłanego Zgłoszenia, w tym, w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie Zgłoszenia nadesłanego przez Uczestnika na Portalu internetowym oraz w Magazynie oraz za inne przypadki publicznego udostępniania tej pracy. Uczestnik zobowiązuje się, iż żadna inna osoba nie będzie dochodziła przedmiotowych roszczeń,

   9. z uwagi na to, iż nadesłane Zgłoszenia służą tylko i wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu, a udział w Konkursie nie gwarantuje publikacji Zgłoszenia przez Organizatora, jakiekolwiek żądania lub roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nie zamieszczenia nadesłanych Zgłoszeń na Portalu Internetowym lub w Magazynie są wyłączone.

  7. W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okazało się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym, w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw, w tym w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych.

  8. Warunkiem wzięcia udziału w II etapie Konkursu, jak również w kolejnych etapach Konkursu będzie zawarcie przez Półfinalistkę stosownej umowy z Organizatorem, na podstawie której:

   1. Półfinalistka wyrazi zgodę na przeprowadzenie z nią wywiadu, wykonanie nagrania video, zdjęć oraz na rozpowszechnianie wizerunku i wypowiedzi w Magazynie oraz na Portalu Internetowym, jak również w innym czasopismach wydawanych przez Organizatora lub spółkę Marquard Media Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

   2. Półfinalistka wyrazi zgodę na publikację danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu w Magazynie oraz na Portalu Internetowym.

 5. Nagrody.

  1. Nagrodami w Konkursie są:

   1. Nagroda główna dla Laureatki Konkursu: Bon o wartości 6000 zł do wykorzystania na tygodniowy wyjazd na Sycylię dla dwóch osób, ufundowany przez Partnera.

   2. Dla Laureatki Konkursu: zestaw Vichy o wartości 550,00 zł,

   3. Dla Laureatki Konkursu: vouchery na odzież do zrealizowania w sieci sklepów Terranova o wartości 500,00 zł

   4. Nagroda Publiczności dla Finalistki, która wygra w głosowaniu na Portalu Internetowym: Voucher o wartości 5.000,00 zł na pobyt dla dwóch osób w Hotel Bukowy Park Medical Spa w Polanicy Zdrój (obejmujący: 6 noclegów, pakiet zabiegów i możliwości korzystania z basenu, jacuzzi i wielu innych atrakcji dostępnych w hotelu).

   5. Dla 9 Finalistek (z wyłączeniem Laureatki Konkursu) zestawy kosmetyków Vichy o wartości 250,00 zł każdy.

  2. Laureatka i Finalistki zostaną powiadomione o przyznaniu nagrody telefonicznie lub mailowo, na wskazany przez siebie numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

  3. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane w ramach Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Celem poinformowania Uczestników o zagadnieniach prawno podatkowych związanych z wygraną w konkursie Organizator wskazuje niniejszym, iż: zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) z tytułu wygranych w konkursach uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej pobiera się zryczałtowany podatek w wysokości 10 % wygranej lub nagrody. Ponadto jeżeli przedmiotem wygranej w konkursie nie są pieniądze podatnik (osoba, która wygrała konkurs) jest obowiązany wpłacić kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej w Konkursie. Mając na uwadze powyższe Organizator wskazuje, że nagroda w Konkursie, której wartość przekroczy 760 zł brutto, zostanie wydana Finalistce po wpłaceniu przez nią należnego podatku od nagrody w wysokości 10% jej wartości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przedstawieniu Organizatorowi potwierdzenia odprowadzona podatku do właściwego urzędu skarbowego.

  4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia do zastrzegania szczególnych właściwości nagród, wymiany na ich równowartość pieniężną.

  5. Nagrody zostaną wręczone Laureatce i Finalistkom podczas Finału w dniu 11 stycznia 2017 roku.

 6. Dane osobowe

  1. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do wzięca udziału w Konkursie.

  2. Poprzez nadesłanie Zgłoszenia lub Potwierdzenie Udziału, Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania jego danych osobowych w zbiorze danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym przede wszystkim w celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu, wydania nagród, a także (po uprzednim wyrażeniu zgody) w celach marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem.

  3. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

  4. Poprzez nadesłanie Zgłoszenia lub Potwierdzenie Udziału, Uczestnik wyraża zgodę na publikowania przesłanych przez siebie danych osobowych na Portalu Internetowym oraz w Magazynie. Dane osobowe podane przez Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora doraźnie, tj. wyłącznie w celu weryfikacji Uczestnika, realizacji Konkursu, wysyłania e-mailem lub SMS-em informacji związanych z konkursem, wydania nagrody osobie uprawnionej do niej i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska uprawnionych do nagród według postanowień Regulaminu.

  5. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji o wszystkich zabawach, nagrodach i Konkursach specjalnych prowadzonych w ramach funkcjonowania Konkursu.

  6. Uczestnik poprzez nadesłanie Zgłoszenia/Potwierdzenie Udziału i udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym w ust. 1 i 3 powyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w konkursie.

  7. Uczestnicy Konkursu będą zobowiązani do wypełnienia oświadczenia do celów podatkowych przed otrzymaniem nagród, jeśli taka konieczność zaistnieje w związku z uzyskaniem nagrody przewyższającej kwotę 760 zł.

  8. Niezależnie od zapisów ustępu poprzedniego przez nadesłanie pracy konkursowej
   i udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na: (i) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celach marketingowych i statystycznych, (ii) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Uczestnika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Organizatora.

  9. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania lub przedstawienia danych osób, którym przyznano nagrody w Konkursie za pomocą środków informatycznych lub masowego przekazu, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę akceptując warunki Konkursu i biorąc w nim udział. Osoby te nie są uprawnione do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu.

  10. W przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm., dalej „Ustawa”) Uczestnik ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację. Uczestnik ma ponadto prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 punkt 4 i 5 Ustawy, gdy Organizator (administrator danych) zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu organizatorowi.

  11. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest – w rozumieniu Ustawy – Organizator.

 7. Postępowanie reklamacyjne.

  1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać wraz z uzasadnieniem do Organizatora, na podany powyżej adres korespondencyjny lub na adres mailowy: cosmo@cosmo.pl najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia trwania Konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać także adres Uczestnika, na który Organizator prześle informacje o rozstrzygnięciu reklamacji.

  2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Sprawdzająca w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Komisja Sprawdzająca powoływana jest przez Organizatora.

  3. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń.

  4. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

 8. Postanowienia ogólne

  1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy biorący udział
   w Konkursie spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego.

  2. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik Konkursu podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść i na związanie się warunkami Konkursu określonymi Regulaminem.

  3. Regulamin Konkursu jest dostępny na Portalu Internetowym i do wglądu w siedzibie Organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez Uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.